اس اس ال یک روش تامین امنیت ارتباط بین کاربر سایت یا برنامه و سرور میزبان سایت یا برنامه است؛ این روش امن سازی کمک میکند تا اطلاعات منتقل شده میان کاربران سایت و سرور از دسترس انسان ها یا ربات...