مرجع صدور گواهینامه (CA)چیست؟ موسسه ای که گواهینامه دیجیتالی را برای متقاضی SSL صادر می کند، به اختصار CA یعنی مرجع صدور گواهینامه لقب گرفته است. به عنوان بخشی از ساختار کلید عمومی، یک CA اعتبارنامه ها و اطلاعات ارائه شده...